Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- koordinuoja LSC sporto infrastruktūros, kito LSC priklausančio turto statybos, remonto, rekonstrukcijos darbus;
-
teikia informaciją ir siūlymus dėl statomų, remontuojamų, rekonstruojamų objektų;
-
planuoja, organizuoja ir koordinuoja su projektuotojais, rangovais ir kitomis organizacijomis pasirašytų rangos sutarčių vykdymą;
-
kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia LSC veiklos tikslams pasiekti;
-
dalyvauja dokumentų, pateiktų apmokėjimui už įsigytus įrenginius ir atliktus darbus, derinime;
-
atlieka projektinių organizacijų projektinės sąmatinės dokumentacijos patikrinimą ir priėmimą;
-
rengia projektines užduotis, nustatyta tvarka jas derina su atitinkamais įstaigos darbuotojais;
-
kontroliuoja su projektinėmis organizacijomis sudarytų sutarčių vykdymą ir atsiskaitymus už atliktus darbus.
-
koordinuoja rangovų darbą, dalyvauja priimant jų atliktus darbus, kontroliuoja jų kokybę ir atlikimo terminus;
-
pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
-
dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su inžinerijos mokslų krypčių grupės bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
-
gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
-
turėti patirties vykdomų projektavimo, statybos darbų priežiūroje ir kontrolėje;
-
turėti darbo įgūdžius turto administravimo, remonto, rekonstrukcijos, statybos srityje;
-
turėti patirties statybų techninės, vykdomosios dokumentacijos ir ataskaitų ruošime;
-
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais turto valdymo sričių teisės aktais;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
-
būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
-
sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
-
mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, naudotis elektroniniu paštu, internetu;
-
mokėti vieną iš Europos sąjungos užsienio kalbų (B1 lygis).