Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- bendrauja su potencialiais žiedinių lenktynių trasos “Nemuno žiedas” klientais;
- tinkamai ir laiku rengia su pavestomis projekto veiklomis susijusius dokumentus;
- teikia pastabas ir siūlymus dėl projekto veiklų įgyvendinimo aspektų;
- bendradarbiauja su kitais projekto veiklų vykdytojais ir paslaugų tiekėjais, teikia su projekto veiklomis susijusias dalykines konsultacijas;
- dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- esant poreikiui pavaduoja Skyriaus vedėją;
- pagal pavedimą dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms rengti;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos Sąjungos kalbų (pageidautina anglų) B1 ar aukštesniu lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.