Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vykdo Skyriaus vedėjo nurodymus  ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
- nuolat vykdo LSC pastato (Ozo g. 39B) ir jo patalpų, automobilių aikštelės ir teritorijos priežiūrą;
- užtikrina darbuotojų darbą pagal darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
- rūpinasi LSC priklausančio transporto technine būkle, remontu ir laiku atlikta technine apžiūra;
- rūpinasi apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ,vandentiekio ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja techninę būklę, organizuoja remonto darbus;
- vykdo šilumos, elektros ir vandens apskaitą, organizuoja su tiekėjais sutarčių pasirašymą,
- vykdo LSC pastato (Ozo g. 39B) priešgaisrinę priežiūrą,
- organizuoja patalpų remontą, sudaro sutartis,  kontroliuoja jo eigą;
- vykdo organizacinės technikos, baldų, kito įnventoriaus, kancelarinių prekių, švaros ir higienos prekių bei atsarginių dalių pirkimą eksploatacijai užtikrinti;
- organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą įmonės patalpose ir teritorijoje;
- kontroliuoja įmonės turto, patalpų, inventoriaus efektyvų ir racionalų panaudojimą bei tinkamą eksploataciją;
- pavaduoja sporto paslaugų skyriaus vedėją jam nesant;
- tvarko prekių ir materialinių vertybių apskaitą, teikia ataskaitas apie jų likučius;
- derina darbuotojų darbo grafikus ir pildo atlikto darbo tabelius;
- organizuoja įmonės patalpų apsaugą, organizuoja įmonės aplinkotvarkos, apželdinimo, reklamos, šventinio apipavidalinimo ir vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių dienomis;
- dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- turėti ne mažiau 5 m. vadovaujamo darbo patirties;
- išmanyti įmonės struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą;
- išmanyti įmonės darbuotojų darbų saugos ir sveikatos reikalavimus;
- išmanyti priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus;
- žinoti pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus;
- žinoti medžiagų  įsigijimo bei panaudojimo, saugojimo ir nurašymo reikalavimus;
- žinoti statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti  skyriaus ir savo darbą;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti teksto redaktoriumi, naudotis elektroniniu paštu, internetu;
- būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu.
- mokėti užsienio kalbą B1 lygiu.