Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoja Skyriaus veiklą, kontroliuoja darbuotojų darbą ir yra atsakingas už Skyriui pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
- rūpinasi Skyriaus pastatų ir statinių, sportinio bei ūkinio inventoriaus racionaliu naudojimu, saugumu ir atnaujinimu;
- kontroliuoja Skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos bei apsaugos sistemos norminių teisės aktų reikalavimų vykdymą;
- vykdo ilgalaikių sporto paslaugų teikimo sutarčių sudarymą, jų vykdymo priežiūrą ir nutraukimą;
- užtikrina Skyriaus  kokybišką  paslaugų teikimą ir apskaitą;
- nagrinėja sportininkų, sporto federacijų ir kt. pasiūlymus, prašymus, skundus dėl Skyriaus teikiamų paslaugų, esant pagrįstumui į juos atsižvelgia ir organizuoja susidariusių problemų sprendimą;
- kontroliuoja Skyriaus dujų, šilumos ir elektros energijos apskaitą, užtikrina ir organizuoja sutarčių su energijos tiekėjais sudarymą ir jų vykdymą;
- kontroliuoja naudojamų energetinių išteklių ekonomiškumą;
- organizuoja Skyriaus darbuotojų darbo grafikų parengimą;
- sudaro sportininkų užsiėmimų tvarkaraščius;
- kontroliuoja viešbučio užimtumą, valgyklos veiklą;
- sudaro metinį Skyriaus veiklos planą ir teikia LSC direktoriui tvirtinti;
- inicijuoja ir pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus;
- teikia Skyriaus veiklos ataskaitas LSC direktoriui;
- dalyvauja kartu su LSC vadovybe priimant sprendimus dėl darbuotojų priėmimo į pareigas darbui Skyriuje bei atleidimo iš jų;
- nustato Skyriaus darbuotojams metines užduotis;
- vertina Skyriaus darbuotojų metinių užduočių atlikimą;
- teikia Skyriaus darbuotojų kandidatūras skatinimui, o esant reikalui siūlo jiems skirti tarnybines nuobaudas;
- organizuoja Skyriaus darbuotojų pasitarimus ir jiems vadovauja;
- pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
- dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
- atlieka kitas, tiesiogiai LSC direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat funkcijas, numatytas LSC nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- turėti ne mažiau 5 metus vadovaujamo darbo patirties;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos tobulinimu;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- mokėti vieną iš Europos sąjungos užsienio kalbų (B2 lygis).