Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoja Skyriaus veiklą ir asmeniškai atsakyti už Skyriui pavestų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą;
- organizuoja paslaugų teikimą, aprūpinti ūkiniu ir sportiniu inventoriumi, rūpintis jo saugumu ir atnaujinimu, taip pat padalinio patalpų ir teritorijos švara;
- privalo išmanyti įmonės struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos bei apsaugos sistemos reikalavimus, pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
- nuolat vykdo l/a maniežo (Žemaitės g. 6), stadiono „Vingis“ (Čiurlionio g. 112),  šaudyklos (S. Batoro g. 90a), Trakų sporto bazės (Karaimų 73, Trakai) ir teniso kortų (Žemaitės g. 6)  kokybišką  paslaugų teikimą ir apskaitą,  patalpų ir teritorijos priežiūrą;
- rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoti remonto darbus;
- vykdo padalinio dujų, šilumos ir elektros energijos apskaitą, organizuoti sutarčių su energijos tiekėjais sudarymą ir jų vykdymą, ekonomiškai naudoti energetinius išteklius;
- organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą  padalinio patalpose ir teritorijoje;
- laiku aprūpina darbuotojus (valytojas, kiemsargius) valymo ir higienos priemonėmis;
- derina administratorių budėjimo grafikus bei sportininkų užsiėmimo tvarkaraščius;
- sudaro metinį Skyriaus veiklos planą ir teikia LSC direktoriui tvirtinti;
- vykdo ir organizuoja viešuosius pirkimus;
- nustatyta tvarka teikia Skyriaus veiklos ataskaitas LSC vadovybei;
- dalyvauja atrenkant ir priimant į pareigas bei atleidžiant iš jų Skyriaus darbuotojus;
- nustato Skyriaus darbuotojams metines užduotis;
- vertina Skyriaus darbuotojų metinių užduočių atlikimą;
- kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;
- teikti Skyriaus darbuotojų kandidatūras skatinimui, o jeigu reikia, siūlo skirti tarnybines nuobaudas;
- organizuoja Skyriaus darbuotojų pasitarimus ir jiems vadovauti;
- pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
- dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- turėti ne mažiau 5 m. vadovaujamo darbo patirties;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu,
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, naudotis elektroniniu paštu, internetu;
- mokėti vieną iš Europos sąjungos užsienio kalbų (B1 lygis).