Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- apskaičiuoti LSC darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
- sudaryti darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraščius, suvestines pagal vykdomas programas;
- finansų ir apskaitos valdymo sistemose tvarkyti: atsiskaitymų su darbuotojais apskaitą, nepanaudotų atostogų rezervo apskaitą;
- sudaryti visas ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
- sudaryti mėnesines ir metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai;
- sudaryti statistines metines ir ketvirtines darbo apmokėjimo ataskaitas, kitas ataskaitas, susijusias su darbuotojų darbo užmokesčiu, kurios reikalingos kontroliuojančioms institucijoms;
- sudaryti šešių mėnesių ir metines ataskaitas prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio apie išlaidų darbo užmokesčiui vykdymą;
- suderinti atsiskaitymus su Vilniaus m. Valstybine mokesčių inspekcija (gyventojų pajamų mokestį) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
- darbuotojams prašant, ruošti pažymas apie jų pajamas;
- tvarkyti ir vykdyti gautus vykdomuosius raštus;
- teikti ir derinti duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkiniams parengti, į VSAKIS;
- kartu su Skyriaus vedėjo pavaduotoju dalyvauti rengiant buhalterines bylas archyvui;
- vykdyti Skyriaus vedėjo nurodymus dėl buhalterinės apskaitos, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
- dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdyti kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities apskaitos, finansų, ekonomikos ar vadybos srities išsilavinimą;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, finansų valdymą ir apskaitą, darbo santykius, valstybei ir savivaldybei priklausančio turto naudojimą, valdymą ir disponavimą juo;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą, viešojo sektoriaus finansinę atskaitomybę, finansų kontrolę;
- mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, bent viena iš finansų valdymo ir apskaitos programų;
- mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS);
- būti pareigingu darbe, sąžiningu, iniciatyviu, reikliu, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, rinktis darbo metodus, identifikuoti problemas, numatyti sprendimo būdus;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.