Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoja LSC turto panaudojimą LSC veiklai vykdyti;
- rengia sutarčių projektus dėl LSC valdomo turto naudojimo;
- rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sutarčių ir kitų reikiamų teisės aktų projektus dėl LSC turto disponavimo, perdavimo neatlygintinai ar atlygintinai naudoti tretiesiems juridiniams asmenims bei kontroliuoja sutarčių vykdymą;
- pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus;
- teikia informaciją ir siūlymus LSC turto būklės, naudojimo, remonto ir atnaujinimo (modernizavimo);
- kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia LSC veiklos tikslams pasiekti;
- teikia siūlymus dėl LSC veiklos tobulinimo;
- pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos sąjungos kalbų B1 ar aukštesniu lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.