Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- siekiant užtikrinti LSC veiklą, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus personalo valdymo, bendrosios raštvedybos ir finansų klausimais, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
- organizuoja ir koordinuoja projektų, dokumentacijos rengimą;
- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos sporto centro vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Lietuvos sporto centro skyrių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
- tinkamai ir laiku rengia su pavestomis projekto veiklomis susijusius dokumentus;
- teikia pastabas ir siūlymus dėl projekto veiklų įgyvendinimo aspektų;
- bendradarbiauja su kitais projekto veiklų vykdytojais ir paslaugų tiekėjais, teikia su projekto veiklomis susijusias dalykines konsultacijas;
- nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi;
- pagal pavedimą dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms rengti;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius Lietuvos sporto centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- privalo turėti ne žemesnis kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą teisės srityje;
- mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos Sąjungos kalbų (pageidautina anglų) B1 ar aukštesniu lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.