Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- banko operacijų apskaitą, registravimą (valstybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos);
- vadovaudamasis kasos operacijų vykdymo taisyklėmis vykdyti kasos operacijų apskaitą ir registravimą, priimti, saugoti ir išmokėti pinigus, tikrinti piniginių ženklų tikrumą, pildyti kasos knygą, sutikrinti faktiškas pinigų sumas su jų likučiais kasos knygoje;
- tikrinti kasos patalpų saugumą ir informuoti apie tai įstaigos direktorių;
- gautų sąskaitų už paslaugas apskaitą, registravimą (biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos);
- atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis už įsigytas paslaugas apskaitą ir registravimą (biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos);
- gautinų sumų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą operacijų apskaitą ir pervestinų sumų į valstybės biudžetą apskaitą ir registravimą;
- sąskaitų už suteiktas paslaugas registravimą ir atsiskaitymų kontrolę;
- vykdyti duomenų apie gautinas, gautas ir pervestinas sumas už teikiamas paslaugas ir turto nuomą į valstybės biudžetą analitinę apskaitą;
- vykdyti PVM atskaitos pagal sporto bazes ir išlaidų straipsnius analitinę apskaitą;
- mokėjimo paraiškų apskaitą (biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos);
- tikrinti kasos aparatų žurnalus visuose objektuose;
- kaupti duomenys apie sporto bazių pajamas, vykdyti jų analizę, teikti duomenys LSC vadovui;
- vykdyti įplaukų už teikiamas paslaugas į banko sąskaitą analitinę apskaitą;
- maisto produktų įsigijimo registravimą, nurašymo kontrolę;
- kontroliuoti atsiskaitymus su tiekėjais ir atskaitingais asmenimis, kaupti informaciją apie LSC sporto bazių išlaidas;
- priimti ir tikrinti avansinės apyskaitas iš darbuotojų;
- ruošti ir teikti valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesines PVM deklaracijas;
- teikti ir derinti duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkiniams parengti, į VSAKIS;
- kartu su Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoju dalyvauti rengiant buhalterines bylas archyvui;
- vykdyti Skyriaus vedėjo nurodymus dėl buhalterinės apskaitos, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
- dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdyti kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnįjį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo atliekamą darbą, mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą;
- būti susipažinusiam su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema;
- būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS);
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- būti pareigingu darbe, sąžiningu, iniciatyviu, reikliu, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, naudotis elektroniniu paštu, internetu, buhalterinės apskaitos programomis, elektronine bankininkyste.