Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vykdyti ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę;
- finansų ir apskaitos valdymo sistemoje tvarkyti:
- ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto ir jo nusidėvėjimo apskaitą; biologinio turto apskaitą;
- atsargų apskaitą (ūkinio inventoriaus, medžiagų ir žaliavų, vaistų ir atsigavimo priemonių, degalų ir tepalų);
- nebalansinių sąskaitų apskaitą;
- atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis (už degalus) apskaitą;
- kontroliuoti pasirašytų sutarčių dėl ilgalaikio turto nuomos ir panaudos vykdymą, galiojimo terminus;
- ruošti ilgalaikio turto judėjimo ataskaitas, ruošti statistines ataskaitas;
- priimti avansines apyskaitas iš vairuotojų ir kitų darbuotojų už nupirktus degalus ir tepalus, tvarkyti degalų panaudojimą ir kelionės lapų apskaitą;
- ruošti ir teikti valstybinei mokesčių inspekcijai metinę B klasės pajamų deklaraciją;
- sudaryti automobilių panaudos sutartis, kontroliuoti jų vykdymą, panaudos terminus;
- teikti duomenis apie ilgalaikį ir trumpalaikį turtą  į VSAKIS;
- dalyvauti inventorizacijose;
- tvarkyti pinigų priėmimo blankų apskaitą;
- kartu su Skyriaus vedėjo pavaduotoju dalyvauti rengiant buhalterines bylas archyvui;
- vykdyti Skyriaus vedėjo nurodymus dėl buhalterinės apskaitos, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
- dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdyti kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- privalo turėti ne žemesnįjį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo atliekamą darbą;
- būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS);
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- būti pareigingu darbe, sąžiningu, iniciatyviu, reikliu, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, naudotis elektroniniu paštu, internetu, buhalterinės apskaitos programomis.