Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- finansinių metų pradžioje pagal LSC padalinių poreikius parengia LSC bendrą viešųjų pirkimų planą, nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), kontroliuoja ir (arba) organizuoja jo vykdymą, esant reikalui  koreguoja, papildo planus;
-
konsultuoja LSC darbuotojus (pirkimų organizatorius) viešųjų pirkimų klausimais;
-
registruoja LSC viešųjų pirkimų dokumentus;
-
 atlieka LSC viešųjų pirkimų komisijos sekretorės funkcijas;
-
LSC viešųjų pirkimų komisijos ir direktoriaus pavedimu skelbia viešuosius pirkimus ir kitą reikalingą informaciją;
-
nustatyta tvarka teikia LSC viešųjų pirkimų einamąsias ir metines ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai ir direktoriui;
-
analizuoja teisinę praktiką viešųjų pirkimų srityje, teikia pasiūlymus direktoriui, užtikrinant viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir efektyvumą;
-
dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir LSC Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
-
mokėti bent vieną užsienio kalbą A1 arba A2 lygiu;
-
mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
-
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
-
gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos rengimo taisykles;
-
sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
-
mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
-
būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.