Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vadovauja ir organizuoja Centro veiklą, kad būtų įgyvendinamas Centro veiklos tikslas, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos, Centro metinis veiklos planas;
- stebi, analizuoja ir vertina Centro veiklą;
- kontroliuoja Centro metinio veiklos plano įgyvendinimą ir atsako už Centro veiklos rezultatus;
- tvirtina Centro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, suderinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministru ar jo įgaliotu asmeniu;
- tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, Centro padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus (nuostatus);
- nustato kvalifikacinius reikalavimus Centro pareigybėms (išskyrus pareigybes, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai);
- priima ir atleidžia iš darbo Centro darbuotojus, sudaro darbo bei kitokias sutartis, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skatina ir taiko drausminio poveikio priemones vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais;
- atstovauja Centrui kitose institucijose ir organizacijose. Pagal Centrui priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų;
- valdo, naudoja teisės aktų nustatyta tvarka Centro turtą ir lėšas ir jomis disponuoja;
- užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
- atsako už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą. Garantuoja, kad teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
- atsako už tai, kad Centre būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, darbo saugos reikalavimų;
- pasirašo įsakymus, sudaro Centro vardu sandorius Centro tikslams, uždaviniams ir funkcijoms atlikti ir kontroliuoja jų vykdymą;
- atsako už Centro dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka;
- atsako už informacijos apie Centro veiklą pateikimą visuomenei;
- atsiskaito už savo veiklą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;
- atsako už Centro nuostatuose, šiame pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą, jam pavestų užduočių atlikimą laiku;
- atsako už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą – pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;
- atsako už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, – pagal galiojančius Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;
- atsako už padarytą materialinę žalą – pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksus;
- atsako už Centro nuostatuose, šiame pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą, jam pavestų užduočių atlikimą laiku;
- vykdo kitas teisės aktų įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
- turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovavimo patirties (vadovavęs įstaigai arba įstaigos padaliniui, arba suaugusių asmenų grupei (grupėms));
- mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
- gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
- ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
- žinoti Centro darbo specifiką;
- žinoti valdymo principus ir vadovavimo metodų pritaikymą savo darbe;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius Centro veiklą.