Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- užtikrinti tvarkingą personalo administravimą;
- rengti veiklos norminius dokumentus (įsakymus, sprendimus, ir kitus dokumentus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių, tikslinių atostogų, atostogų kvalifikacijai tobulinti suteikimo, materialinių pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, konkursų bei kitų komisijų ir darbo grupių sudarymo ir kt. klausimais);
- pildyti sporto skyriaus ir administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
- rengiant LSC pareigybių aprašymus, bendradarbiauti su LSC struktūrinių padalinių vadovais;
- rengti darbo sutartis, registruoti jas darbo sutarčių registravimo žurnale ir daryti juose pakeitimus;
- rinkti, kaupti ir tikslinti duomenis apie darbuotojus, tvarkyti ir teikti reikiamus dokumentus valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui;
- tvarkyti darbuotojų asmens bylas, perduoti jas archyvui pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą.
- derinti arba rengti LSC administracijos, struktūrinių padalinių, darbuotojų atostogų teikimo grafikus, rengti pagal savo kompetenciją pažymas ir kitus dokumentus;
- dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdyti kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnis kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
- mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti;
- užtikrinti tvarkingą personalo administravimą.