Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektų ir teikia pasiūlymus dėl aktų tobulinimo;
- tikrina ar atitinka galiojančius įstatymus bei kitus teisės aktus LSC vadovybei pateikiami pasirašyti ir tvirtinti įsakymų, instrukcijų, nuostatų bei kitų teisinių dokumentų projektai. Esant prieštaravimams teikia savo pasiūlymus. Kokybiškai parengtus šių dokumentų projektus vizuoja;
- imasi priemonių, kad būtų pakeisit arba panaikinti įstatymams ir kitiems teisės aktams prieštaraujantys dokumentai;
- dalyvauja rengiant bei sudarant sutartis. Vizuoja visų LSC sudaromų sutarčių projektus;
- teikia pareiškimus, ieškinius į teismą fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu, rengia atsiliepimus dėl centrui pareikštų ieškinių pagrįstumo;
- kartu su kitais LSC padaliniais nagrinėja susidariusių nepagrįstų išlaidų bei kitų nuostolių priežastis, imasi priemonių šiems nuostoliams padengti;
- konsultuoja LSC darbuotojus teisiniais klausimais;
- pagal pavedimą dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms rengti;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- privalo turėti ne žemesnįjį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą teisės srityje;
- mokėti bent vieną užsienio kalbą A1 arba A2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.