Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vykdyti Skyriaus vedėjo nurodymus dėl buhalterinės apskaitos, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
- vykdyti Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su tiesioginėmis Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigomis;
- vykdyti ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių išankstinę finansų kontrolę;
- Finansų ir apskaitos valdymo sistemoje vykdyti lėšų apskaitą, buhalterinių operacijų registravimą, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, tiekėjais apskaitą, registravimą, sąskaitų už suteiktas paslaugas registravimą ir atsiskaitymų kontrolę, banko operacijų apskaitą, registravimą (pavedimų lėšos);
- kontroliuoti kasos operacijų vykdymą, kasos knygą;
- atlikti visas procedūras, susijusias su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAM sistema) mokėjimo paraiškų parengimu, duomenų importu ir eksportu, duomenų įrašymu (perkėlimu) į apskaitos ir valdymo sistemą;
- paruošti ir persiųsti bankui mokėjimo pavedimus;
- dalyvauti sudarant tarpinius ir metinius biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės rinkinius;
- atlikti VBAM sistemos mokėjimo paraiškų analitinę apskaitę ir kontrolę bei registravimą;
- įkelti duomenis į VSAKIS (viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą);
- parengti Skyriaus bylas atidavimui į archyvą;
- teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir skyriaus darbo organizavimo;
- dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;
- vykdyti kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus;
- Skyriaus vedėjui laikinai nesant, vykdyti jo funkcijas.

 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį socialinių mokslų srities ekonomikos krypties aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 m. vadovaujamo darbo patirtį  finansinių išteklių valdymo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą;
- būti susipažinusiam su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS);
- išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistemą (VSAKIS);
- mokėti tvarkyti apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- būti pareigingu darbe, sąžiningu, iniciatyviu, reikliu, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, naudotis elektroniniu paštu, internetu, buhalterinės apskaitos programomis, elektronine bankininkyste;
- mokėti vieną iš Europos sąjungos užsienio kalbų (B1 lygis).