Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoti ir užtikrinti racionalų Skyriaus darbuotojų darbą (nustatyti darbo funkcijas, įgaliojimų ir atsakomybės ribas), kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai vykdo jiems deleguotas funkcijas;
- vykdyti ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių išankstinę finansų kontrolę, finansų ir apskaitos valdymo sistemoje kontroliuoti lėšų apskaitą, buhalterinių operacijų registravimą;
- sudaryti LSC išlaidų sąmatas pagal vykdomas programas;
- sudaryti tarpinius ir metinius biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės rinkinius;
- vykdyti lėšų panaudojimo analitinę apskaitą pagal sporto bazes;
- vizuoti ūkinės veiklos sutartis, įsakymus, sąmatas, kontroliuoti lėšų panaudojimą pagal vykdomas programas,
- sudaryti metinį Skyriaus veiklos planą ir teikti LSC direktoriui tvirtinti;
- dalyvauti atrenkant ir priimant į pareigas bei atleidžiant iš jų Skyriaus darbuotojus;
- nustatyti Skyriaus darbuotojams metines užduotis;
- vertinti Skyriaus darbuotojų metinių užduočių atlikimą.
- teikti Skyriaus darbuotojų kandidatūras skatinimui, o jeigu reikia, siūlyti skirti tarnybines nuobaudas;
- dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;
- vykdyti kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- turėti ne mažesnę kaip 5 m. vadovaujamo darbo patirtį  finansinių išteklių valdymo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą;
- būti susipažinusiam su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema;
- išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistemą (VSAKIS);
- mokėti tvarkyti apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
- būti susipažinusiam su personalo valdymo principais, viešųjų pirkimų organizavimu;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- būti pareigingu darbe, sąžiningu, iniciatyviu, reikliu, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, naudotis elektroniniu paštu, internetu, buhalterinės apskaitos programomis, elektronine bankininkyste;

- mokėti vieną iš Europos sąjungos užsienio kalbų (B2 lygis).