Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles, to paties reikalauti ir iš įstaigos darbuotojų;
- teikti paramą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais;
- sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams;
- protokoluoti LSC darbuotojų susirinkimus;
- informuoti įmonės vadovą apie gautus pranešimus;
- operatyviai sujungti įmonės vadovo telefoną su išoriniais abonentais;
- atsakyti į lankytojų klausimus;
- priimti ir teikti informaciją telefonu, perduoti ir priimti žinias faksu;
- registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus.

 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- ne žemesnįjį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir raštvedybą ir gebėti juos taikyti;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, naudotis elektroniniu paštu, internetu;
- sugebėti savarankiškai, laiku ir tinkamai atlikti pavestas užduotis, planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.