Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vadovauja priskirtiems LSC struktūriniams padaliniams (skyriams), stebi ir analizuoja kuruojamų skyrių darbą, teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo krypčių ir perspektyvų;
- pasitelkęs kuruojamų padalinių (skyrių) vadovus koordinuoja sporto bazių infrastruktūros ir sporto inventoriaus panaudojimą Lietuvos sporto šakų federacijų sportininkų rengimui;
- esant poreikiui koordinuoja Lietuvos sporto šakų federacijoms atlygintinų sportininkų rengimo proceso užtikrinimo sporto paslaugų teikimą;
- organizuoja kuruojamų padalinių (skyrių) analitinį darbą, pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene, sporto mokymo institucijomis;
- teikia siūlymus direktoriui dėl kuruojamų padalinių (skyrių) darbo organizavimo, šių skyrių darbuotojų, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei LSC veiklos tobulinimo;
- dalyvauja atrenkant ir priimant į pareigas bei atleidžiant iš jų LSC darbuotojus;
- organizuoja LSC darbuotojų pasitarimus ir jiems vadovauja;
- teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus LSC veiklos klausimais;
- pavedus LSC direktoriui, atstovauja LSC kitose institucijose;
- teisės aktų nustatyta tvarka vertina LSC darbuotojų veiklą;
-
dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- pavaduoja LSC direktorių jam nesant;

- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus pavedimus.

 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti socialinių mokslų srities, sporto studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu;
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- turėti darbo įgūdžius didelio meistriškumo sportininkų ugdymo, sporto bazių (infrastruktūros) eksploatavimo srityse;
- turėti ne mažiau 5 m. vadovaujamo darbo patirties;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, naudotis elektroniniu paštu, internetu;

- mokėti vieną iš Europos sąjungos užsienio kalbų (B2 lygis).