Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoti Skyriaus valgyklos veiklą ir asmeniškai atsakyti už pavestų uždavinių įgyvendinimą;
- užtikrinti racionalaus meniu sudarymą ir laikantis maisto ruošimo technologinių reikalavimų, savalaikį maisto patiekalų gaminimą;
- sudaryti valgiaraštį ir kainodarą, vykdyti valgyklos darbo apskaitą, bei nustatyta tvarka atsiskaityti finansų, teisės ir personalo valdymo skyriuje;
- užsakant prekes, privalo numatyti prekių kiekį tam tikram laikotarpiui;
- užtikrinti valgyklai priskirtų patalpų ir įrengimų tinkamą eksploataciją bei sanitarijos –higienos reikalavimų laikymąsi;
- vykdyti reikiamų maisto produktų ir valgyklos darbui reikalingos įrangos pirkimus;
- organizuoti atsiskaitymo su valgyklos lankytojais darbą;
- vykdyti valgyklos kasos operacijas maitinant valgyklos lankytojus už grynus pinigus, pildyti kasos aparato žurnalą;
- pasibaigus darbo dienai pinigus iš valgyklos kasos aparato išimti ir įnešti į kasą;
- užtikrinti saugos reikalavimų, priešgaisrinės apsaugos ir elektrosaugos reikalavimų laikymąsi;
- rūpintis valgyklos materialinių vertybių ir turto racionaliu naudojimu ir apsauga;
- kontroliuoti valgyklos darbuotojų darbą;
- pildo elektroniniu būdu valgyklos darbuotojams darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą kiekvieną darbo dieną ir teikia Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriui;
- pildo valgyklos darbuotojų darbo grafikus konkrečiam mėnesiui bei praneša valgyklos darbuotojams;
- sudaryti metinį valgyklos veiklos planą ir teikti LSC direktoriui tvirtinti;
- dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdyti kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo bei Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- turėti sveikatos pažymėjimą, leidžiantį atlikti pareigas ir kuriam šias paslaugas atlikti nedraudžia Įstatymas;
- turėti darbo įgūdžius viešojo maitinimo srityje;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- privalo periodiškai tikrinti sveikata ir išklausyti privalomos higienos kursus;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.