Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- nustatyta tvarka užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą bei nuleidimą;
- ruošia ir teikia kuro nurašymo aktus LSC finansų, teisės ir personalo valdymo skyriui;
- pagal kompetenciją rengia techninę specifikaciją;
- aprūpina LSC darbuotojus kanceliarinėmis ir kitomis funkcijų vykdymui būtinomis priemonėmis, o aptarnaujantį personalą – darbo įrankiais, įranga, higienos ir valymo priemonėmis;
- organizuoja darbininkų, kiemsargių  ir valytojų darbą, kontroliuoja darbų atlikimo kokybę;
- apie visus nustatytos tvarkos pažeidimus, gedimus nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
- vykdo LSC darbuotojų informavimą apie pakitusį darbo procesą: kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
- nustatytu laiku vykdo gesintuvų apžiūrą, kitų prietaisų patikrą, matavimus, rodmenų registravimą;
- rūpinasi Skyriaus transporto remontu ir technine apžiūra;
- užtikrina LSC darbuotojų ir/arba krovinių vežimą į paskirties vietas tarnybiniu transportu;
- rūpinasi, kad prie Skyriaus pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas;
- žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo LSC Skyriaus pastato stogo, nuo teritorijoje esančių kelių ir takų, užtikrina, kad teritorijoje keliai ir takai būtų saugūs pėsčiųjų ir transporto judėjimui;
- užtikrina, kad būtų laiku atliktas LSC Skyriaus patalpų ir inventoriaus eilinis remontas;
- užtikrina, kad renginių salės būtų valomos po kiekvieno renginio drėgnuoju būdu, naudojant plovimo priemones, kad būtų išvalytos šiukšlės;
- tikrina, ar tvarkingas priešgaisrinis vandentiekis, ar vidaus vandentiekio gaisriniai čiaupai turi žarnas ir švirkštus;
- kontroliuoja, kad priėjimai prie gaisrinių čiaupų ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, laiptinės būtų lengvai praeinami bet kuriuo paros metu;
- pasirūpina, kad žmonių evakavimo planas būtų pakabintas gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą;
- pasirūpina, kad koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos durų būtų krypties (gelbėjimosi) ženklai;
- neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti, vartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;
- budi renginių metu pagal grafiką;
- tikrina Skyriuje atliekamų statybos ir remonto darbų apimtis, kokybę, panaudotų medžiagų apskaitą bei pasirašo atliktų darbų aktus;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
- atlieka kitas, tiesiogiai LSC direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat funkcijas, numatytas LSC nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
 - turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;
- darbe būti pareigingam, sąžiningam, iniciatyviam, tvarkingam;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- turėti sveikatos pažymėjimą, leidžiantį atlikti pareigas ir kuriam šias paslaugas atlikti nedraudžia Įstatymas;
- privalo gerai mokėti valstybinę kalbą;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
- turėti vairuotojo B kategoriją.