Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoti ir kontroliuoti skyriaus slaugytojų darbą, skirstyti darbus, kontroliuoti jų  atliekamų paslaugų kokybišką vykdymą;
- organizuoti medicinos įrangos techninę priežiūrą, tinkamą jos eksploataciją bei metrologinės patikros būklę;
- užtikrinti  ir tinkamai organizuoti skyriaus infekcijų kontrolės reikalavimų ir higienos normų vykdymą;
- rengti medikamentų, tvarsliavos, medicinos instrumentų pirkimo paraiškas, jų apskaitą, išdavimą, kontroliuoti jų racionalų naudojimą;
- planuoti skyriui reikalingus materialinius išteklius ir suderinus su skyriaus vyriausiuoju gydytoju teikti įstaigos vadovui;
- užtikrinti skyriui skirtų medikamentų paskirstymą, naudojimą ir apsaugą;
- pagal kompetenciją organizuoti ir teikti būtinąją medicinos pagalbą;
- sudaryti darbuotojų darbo grafikus ir teikti vizuoti skyriaus vyriausiajam gydytojui, tai atlikus, persiųsti įstaigos vadovui (ne vėliau kaip prieš 7 dienas);
- pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir teikti vizuoti skyriaus vyriausiajam gydytojui, kiekvieno mėnesio 2 –ąją dieną persiųsti įstaigos administracija;
- laiku teikti ataskaitas už panaudotus medikamentus, tvarsliavą, reagentus;
- kontroliuoti paslaugų tiekėjus vykdančius skyriaus valymo darbus, apie jų atliekamą darbą reguliariai informuoti skyriaus vyriausiąjį gydytoją;
- teikti siūlymus parenkant skyriaus slaugos personalą bei tobulint jo darbą;
- organizuoti ir kontroliuoti medicininių atliekų tvarkymą;
- organizuoti skalbinių tvarkymą;
- kontroliuoti skyriaus slaugos dokumentacijos pildymo kokybę ir saugojimą;
- dalyvauti inventorizuojant materialųjį turtą;
- koordinuoja kitų sporto medicinos departamento skyrių slaugos paslaugų darbą;
- pagal kompetenciją vykdyti kitus  skyriaus vyriausiojo gydytojo ir įstaigos vadovo nurodymus ir pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- išsilavinimas- turėti slaugos krypties ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimą įgytą iki 2009 metų ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
- profesinė kvalifikacija – privaloma bendrosios praktikos slaugytojos licencija;
- ne mažiau kaip 3 metai darbo patirtis slaugos srityje;
- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius slaugos teikimą, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis medicininėmis ir higienos normomis, reglamentuojančiomis slaugos personalo darbą bei slaugos paslaugų teikimo tvarką;
- turėti profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Slaugos proceso kokybės valdymas“ pažymėjimą ir „Sveikatos žinių atestavimo“ pažymėjimą ( privalomą darbuotojams susijusiems su medicininių atliekų tvarkymu asmens sveikatos priežiūros įstaigose);
- mokėti naudotis kompiuteriu ir informacinėmis sistemomis;
- turėti gerus deontologijos bei slaugos įgūdžius, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.