Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- renka statistines ataskaitas, ruošia jų suvestines ir teikia įstaigos vadovui;
- vykdo statistinių duomenų apskaitą, tikrina skyriaus darbuotojų įrašų  tikrumą dėl išsamumo, tikslumo ir atitikties reglamentuojantiems dokumentams;
- teikia pagalbą  darbuotojams  ir informuoja juos apie sveikatos statistikos duomenų registracijos naujoves, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus, rekomendacijas medicinos statistikos klausimais;
- kas mėnesį surenka iš darbuotojų (skyrių) statistinius duomenis , juos analizuoja ir pateikia įstaigos vadovui;
- vykdo medicininių apskaitos formų apskaitą ir reikalingą jų poreikį;
- sudaro metines statistines ataskaitas ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti;
- vykdo kitus teisėtus įstaigos vadovo ar skyriaus vyriausiojo gydytojo nurodymus ir/ar pavedimus;
- vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, darbo drausmės bei vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus;

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- išsilavinimas ne mažesnis kaip aukštesnysis arba specialusis vidurinis išsilavinimas, baigtas iki 1995 metų;
- darbo patirtis – ne mažiau kaip 1 metai panašaus darbo;
- bendrosios žinios ir įgūdžiai – privalo žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus, kitus teisės aktus;
- žinoti medicinos statistikos pagrindus;
- mokėti naudotis kompiuteriais ir  informacinių  duomenų bazėmis;
- išmanyti dokumentu rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- žinoti asmens sveikatos priežiūros organizavimo principus.