Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vykdyti Skyriaus pastato, patalpų bei skyriui priklausančios teritorijos priežiūrą;
- vykdyti Skyriaus inventoriaus priežiūrą, techninę būklę, organizuoja savalaikį remontą;
- vykdyti Skyriaus viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas (rengti Skyriaus viešųjų pirkimų planus ir teikti LSC).
- aprūpinti darbuotojus darbo priemonėmis, paskirti jas darbuotojams, saugoti juos, įtraukti į nereikalingų ar netinkamų naudoti sąrašą ir perduoti LSC;
- kontroliuoti apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų būklę, jų techninį stovį, organizuoti jų gedimų šalinimą;
- organizuoti, kad laiku būtų atliktas įžeminimo varžų matavimas ir medicininės įrangos metrologinė patikra;
- organizuoti pastato šiluminio mazgo ir apšildymo sistemos paruošimą naujam šildymo sezonui;
- vykdyti Skyriuje esančio ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei medžiagų apskaitą;
- rengti susidėvėjusio inventoriaus, panaudotų medžiagų, kitų materialinių vertybių dokumentus inventorizacijai, patikrinimui ir nurašymui;
- organizuoti netinkamo ir nenaudojamo turto išardymą bei likvidavimą;
- kas mėnesį registruoti vandens, elektros, dujų skaitiklių parodymus ir teikti LSC;
- palaikyti ryšius su pastatų apsaugos signalizacijos sistemos priežiūrą atliekančia įmone;
- užtikrinti Lietuvos Valstybės vėliavos iškėlimą ant įstaigos pastato nustatyta tvarka;
- kartu su Skyriaus vedėju parinkti reikalingus skyriui tiekėjus ir rekomenduoti LSC viešųjų pirkimų organizatoriui;
- bendradarbiauti su LSC viešųjų pirkimų organizatoriumi;
- vykdyti kitus Panevėžio skyriaus vedėjo nurodymus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1955 metų;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office Word ir Excel programomis;
- žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus, gebėti juos įgyvendinti ir užtikrinti Skyriuje;
- žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Viešųjų pirkimų įstatymais, įstaigos bei skyriaus nuostatais, šių pareigų aprašymu.
- žinoti teisės aktus reglamentuojančius asmens apsaugos duomenų reglamentavimą.