Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vadovauja Skyriui ir organizuoja jo veiklą, užtikrina jam pavestų funkcijų vykdymą;
- rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
- užtikrina Skyriaus teikiamų specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę;
- užtikrina mokamų medicinos paslaugų teikimą ir už šias paslaugas gautų lėšų tinkamą apskaitą;
- užtikrina Skyriaus medicininės statistikos apskaitą ir atskaitomybę;
- vizuoja Skyriui reikalingų paslaugų ir prekių pirkimo sąskaitas;
- rengia Skyriui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų metinį pirkimo planą, vizuoja pirkimų paraiškas;
- tvirtina Skyriaus darbo grafikus, pasirašo darbo apskaitos žiniaraščius ir perduoda Lietuvos sporto centro administracijai;
- užtikrina savalaikį Skyriaus darbuotojų sveikatos tikrinimą;
- užtikrina Skyriaus infekcijų kontrolę;
- atlieka Skyriaus darbuotojams darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos darbo vietoje bei periodinius instruktavimus;
- rengia skyriaus metinius darbuotojų atostogų grafikus;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
- teikia siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, bei Lietuvos sporto centro sporto medicinos departamento veiklos tobulinimo;
- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos sporto centro vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Lietuvos sporto centro padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
- nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi ir esant būtinybei inicijuoja teisės aktų nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;
- teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;
- pagal pavedimą dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms rengti;
- vykdo vidaus medicinos audito nurodymus;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- pagal kompetenciją vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius Lietuvos sporto centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, Sporto medicinos departamento direktoriaus pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (kodas G) išsilavinimą su sveikatos mokslų magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu;
- turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
- turėti ne mažesnę nei 5 metų profesinio darbo patirtį;
- mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių) B1 ar aukštesniu lygiu;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
- žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
- mokėti naudotis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, skaičiuokle (-ėmis), interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), dokumentų valdymo sistema (-omis), duomenų bazėmis; sudaryti ir elektroniniu parašu pasirašyti elektroninius ADOC dokumentus);
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.