Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, kad būtų įgyvendinti Skyriaus ir LSC tikslai bei atliekamos nuostatuose  nustatytas funkcijas bei užtikrintas tinkamų ir kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sportininkams teikimas;
- kontroliuoja ir analizuoja Skyriaus veiklą, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtį ir kokybę, teikia siūlymus LSC  administracijai dėl šių paslaugų tobulinimo, skirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, organizuoja susijusių su Skyriaus veikla planų rengimą bei jų įgyvendinimą;
- užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi įstatymų, direktoriaus įsakymų, Skyriaus nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinių taisyklių ir kitų įstaigoje patvirtintų norminių aktų reikalavimų;
- užtikrina Skyriaus medicininės statistikos apskaitą ir atskaitomybę;
- dalyvauja rengiant Skyrių nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, teikia siūlymus dėl naujų diagnostinių ir gydymo metodų įdiegimo, siūlo priemones teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti;
- užtikrina skyriuje darbo drausmę ir tvarką;
- tarpininkauja priimant ir atleidžiant Skyriaus darbuotojus;
- teikia siūlymus nustatant Skyriaus pareigybių skaičių;
- dalyvauja vertinant Skyrius darbuotojų veiklą, tarpininkauja nustatant priedus, priemokas, skatinant ar skiriant nuobaudas;
- vizuoja darbuotojų prašymus;
- vizuoja sąskaitas-faktūras dėl paslaugų ir prekių pirkimo;
- tvirtina Skyriaus darbo grafikus, pasirašo darbo apskaitos žiniaraščius ir perduoda LSC administracijai;
- užtikrina savalaikį Skyriaus darbuotojų sveikatos tikrinimą;
- užtikrina mokamų medicinos paslaugų teikimą ir už šias paslaugas gautų lėšų tinkamą apskaitą pagal LSC patvirtintą tvarką;
- dalyvauja  rengiant Skyriaus veiklos strategijos projektus, siūlo Skyriui priimtinus veiklos vertinimo rodiklius, o esant reikalui rekomenduoja juos keisti;
- vykdyti vidaus medicinos audito nurodymus;
- organizuoja dokumentų registravimą, saugojimą pagal LSC patvirtintą tvarką;
- atlieka naujiems priimtiems darbuotojams darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos darbo vietoje bei periodinius instruktavimus, jei Skyriuje nėra darbų saugos ir sveikatos specialisto;
- užtikrina Skyriaus infekcijų kontrolę;
- tvirtina ir teikia   paraiškų viešiesiems pirkimams projektus ir teikia LSC administracijai;
- kontroliuoja  esančio turto racionalų naudojimą ir išsaugojimą;
- užtikrina S turimo turto apskaitą; gavus LSC direktoriaus įsakymą, organizuoja Skyriuje esančio turto inventorizaciją;
- sudaro darbuotojų atostogų grafikus ir teikia LSC administracijai;
- vykdo kitus teisėtus LSC direktoriaus ir administracijos pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties magistro kvalifikacinis laipsnis bei turintis gydytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis gydytojo praktika pagal gydytojo profesinę kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sportininkų sveikatos priežiūros srityje;
- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymus ir kitus teisės aktus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir kitų teisės aktų rengimo tvarkas;
- gebėti rengti įvairius teisės dokumentų projektus, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, vykdyti ir koordinuoti LSC direktoriaus įsakymus, nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymus;
- žinoti sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros organizavimo principus;
- žinoti sveikatos teisės ir medicinos statistikos pagrindus;
- žinoti Tarptautinio olimpinio komiteto, Lietuvos tautinio komiteto chartijas, Pasaulinį antidopingo kodeksą, Lietuvos Respublikos sporto įstatymą, LSC sporto medicinos departamento nuostatus ir kitus norminius aktus;
- mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų ( anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusiojo vartotojo B1 lygiu.
- žinoti asmens duomenų apsaugos principus;