Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- siekia Skyriui pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
- rengia Skyriaus sporto bazės nuomos sutarčių projektus su LSC Skyriaus paslaugų gavėjais;
- organizuoja Skyriaus sporto bazės užimtumo grafikų sudarymą;
- pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus LSC dokumentus;
- teikia informaciją ir siūlymus dėl LSC infrastruktūros ir šioje infrastruktūroje esančio sportinio inventoriaus būklės, naudojimo, remonto ir atnaujinimo (modernizavimo);
- organizuoja ir vykdo sporto bazės pasiruošimą varžybiniam ir treniruočių procesui;
- atsakingas už sportinį inventorių kuris prieš treniruotes/varžybas yra išduodamas o po to surenkamas;
- organizuoja sporto bazės užimtumą ir paslaugų gavėjų paiešką;
- atsakingas už sporto bazėje esančio sportinio inventoriaus tvarkingumą ir saugumą;
- kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia LSC veiklos tikslams pasiekti;
- rengia sporto salių, stadionų naudojimosi, tvarkos ir saugumo taisykles;
- teikia siūlymus dėl LSC veiklos tobulinimo;
- informuoja LSC vadovybę ir darbuotojus apie pavojus paslaugų gavėjų saugai ir sveikatai ir prevencines priemones, kurių reikia imtis;
- pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- dalyvauja ruošiant LSC taisykles, tvarkas ir kitus su veikla susijusius dokumentus;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
- atlieka kitas, tiesiogiai LSC direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat funkcijas numatytas LSC nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- privalo gerai mokėti valstybinę kalbą;
- išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir raštvedybos taisykles;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
- mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos sąjungos kalbų B1 ar aukštesniu lygiu.