Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- siekia Skyriui pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
-
užtikrina nepertraukiamą elektros energijos, karšto ir šalto vandens tiekimą;
-
užtikrina energetinių resursų saugias panaudojimo priemones;
-
vadovauja atliekant Skyriaus energetinių įrenginių aptarnavimo ir remonto darbus. Paskirsto darbus darbuotojams pagal jų patvirtintas pareigines instrukcijas;
-
kontroliuoja pavaldžių darbuotojų elektros saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės     saugos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi;
-
informuoja LSC vadovybę ir darbuotojus apie pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai ir prevencines priemones, kurių reikia imtis;
-
nuolat kontroliuoja darbuotojus, dirbančius pavojingais įrenginiais, aprūpina juos asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei rūpinasi saugiomis darbo sąlygas;
-
veda įstaigos elektros energijos, šilumos,vamdens sunaudojimo, energetinių ūkio techninių ekonominių rodiklių, avarijų apskaitas ir atlieka analizes;
-
planuoja, derina ir įgyvendina energetinių įrenginių, elektros tinklų darbo ir remonto grafikus;
-
ruošia paraiškas energetinių įrengimų, medžiagų ir atsarginių dalių įsigijimui;
-
stebi elektros, šilumos energijos, šalto vandens įrenginių darbą ir nuolat kontroliuoja jų saugų veikimą, bei vykdo minėtų įrenginių priežiūros registraciją;
-
dalyvauja energetinių įrenginių bandymuose ir jų pridavime eksploatacijai;
-
kontroliuoja energetinių įrenginių eksploatavimą gamintojo nurodytu arba lengvesniu darbo režimu;
-
kontroliuoja karšto ir šalto vandens vamzdynų, elektros įrenginių Valstybės technikos priežiūros tarnybos patikrai paruošimą;
-
teikia pasiūlymus svarstant bei sudarant Skyriaus perspektyvinius planus ekonomiškumo didinimui;
-
organizuoja elektrotechninio personalo reguliarias elektros paskirstymo skydelių, rozečių, jungiklių, įžeminimo ir apšvietimo taškų apžiūras, prireikus organizuoja remonto darbus arba susidėvėjusių mazgų pakeitimą;
-
direktoriaus pavedimu, dalyvauja nelaimingų atsitikimų, avarijų ir gaisrų bei elektros sroves poveikio, tyrimo darbe;
-
pagal kompetenciją rengia prekių ar paslaugų technines specifikacijas, dalyvauja sutarčių projekto derinime;
-
organizuoja savalaikes Skyriaus matavimo priemonių patikras;
-
praneša šilumos ar elektros energiją teikiančiai įmonei apie pastebėtus skaitiklių gedimus;
-
kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos ženklų pagal norminius teisės aktų reikalavimus išdėstymą;
-
užtikrina, kad būtų laiku atliktas Skyriaus šildymo sistemos paruošimas rudens ir žiemos sezonui;
-
kontroliuoja, ar pranešimo apie gaisrą ir signalizacijos sistema patikimai veikia;
-
pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus Skyriaus dokumentus;
-
teikia informaciją ir siūlymus dėl Skyriaus inventoriaus būklės, naudojimo, remonto ir atnaujinimo (modernizavimo);
-
kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia Skyriaus veiklos tikslams pasiekti;
-
pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
-
esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
-
dalyvauja ruošiant Skyriaus taisykles, tvarkas ir kitus su veikla susijusius dokumentus;
-
kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
-
turėti energetikos darbuotojo pažymėjimus (veiklos sritys: šilumos vartojimas, elektros energijos vartojimas);
-
turėti sveikatos pažymėjimą, leidžiantį atlikti pareigas ir kuriam šais paslaugas atlikti nedraudžia Istatymas;
-
privalo gerai mokėti valstybinę kalbą;
-
turėti ne mažesnį kaip trejų metų panašaus darbo patirtį;
-
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais dokumentais (elektros saugos taisyklėmis, STR ir pan.), Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais energetikos klausimus, Skyriaus nuostatais;
-
išmanyti energetines sistemas ir jų valdymą;
-
išmanyti įrenginių ir mechanizmų gamybinius pajėgumus, technines charakteristikas, darbo režimus  bei technines galimybes, įrenginių technologinės įrangos racionalią eksploataciją;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
-
mokėti dirbti Microsoft Office  programiniu paketu;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją bei pateikti išvadas;
-
mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;
-
gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
-
išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
-
turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
- būti sąžiningu, profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas;
- mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos sąjungos kalbų B1 ar aukštesniu lygiu.