Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- siekia Skyriaus vedėjo pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
-
ieško LSC infrastruktūros teikiamų paslaugų naudotojų;
-
kontroliuoja Skyriaus statybos ir remonto darbų atlikimą;
-
pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
-
kontroliuoja Skyriaus pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarkų įgyvendinimą;
-
kontroliuoja Skyriaus apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, kartu su inžinieriumi ir ūkio administratoriumi organizuoja remonto darbus;
-
siekia kuo didesnio Skyriaus įrangos bei inventoriaus panaudojimo efektyvumo;
-
siekia optimalaus pajamų kiekio gavimo už Skyriaus teikiamas sporto paslaugas;
-
organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Skyriaus patalpose ir teritorijoje;
-
dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius Skyriaus vedėjo, LSC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus;
-
organizuoja sportininkų ir kitų delegacijų priėmimą, apgyvendinimą Skyriaus sporto bazėje (M. K. Čiurlionio 115A, Druskininkai);
-
užtikriną sklandų renginių, varžybų, sporto švenčių, treniruočių vykdymą Skyriaus bazėje.
-
atlieka kitas, tiesiogiai LSC direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat funkcijas, numatytas LSC nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
-
privalo gerai mokėti valstybinę kalbą;
-
mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos sąjungos kalbų B1 ar aukštesniu lygiu;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
-
būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
-
sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
-
mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, naudotis elektroniniu paštu, internetu.