Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoja Skyriaus veiklą, kontroliuoja darbuotojų darbą ir yra atsakingas už Skyriui pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
-
rūpinasi Skyriaus pastatų ir statinių, sportinio bei ūkinio inventoriaus racionaliu naudojimu, saugumu ir atnaujinimu;
-
kontroliuoja Skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos bei apsaugos sistemos norminių teisės aktų reikalavimų vykdymą;
-
vykdo ilgalaikių sporto paslaugų teikimo sutarčių sudarymą, jų vykdymo priežiūrą ir nutraukimą;
-
užtikrina Skyriaus  kokybišką  paslaugų teikimą ir apskaitą;
-
nagrinėja sportininkų, sporto federacijų ir kt. pasiūlymus, prašymus, skundus dėl Skyriaus teikiamų paslaugų, esant pagrįstumui į juos atsižvelgia ir organizuoja susidariusių problemų sprendimą;
-
kontroliuoja Skyriaus dujų, šilumos ir elektros energijos apskaitą, užtikrina ir organizuoja sutarčių su energijos tiekėjais sudarymą ir jų vykdymą;
-
kontroliuoja naudojamų energetinių išteklių ekonomiškumą;
-
organizuoja Skyriaus darbuotojų darbo grafikų parengimą;
-
sudaro sportininkų užsiėmimų tvarkaraščius;
-
kontroliuoja viešbučio užimtumą, valgyklos veiklą;
-
sudaro metinį Skyriaus veiklos planą ir teikia LSC direktoriui tvirtinti;
-
inicijuoja ir pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus;
-
teikia Skyriaus veiklos ataskaitas LSC direktoriui;
-
dalyvauja kartu su LSC vadovybe priimant sprendimus dėl darbuotojų priėmimo į pareigas darbui Skyriuje bei atleidimo iš jų;
-
nustato Skyriaus darbuotojams metines užduotis;
-
vertina Skyriaus darbuotojų metinių užduočių atlikimą;
-
teikia Skyriaus darbuotojų kandidatūras skatinimui, o esant reikalui siūlo jiems skirti tarnybines nuobaudas;
-
organizuoja Skyriaus darbuotojų pasitarimus ir jiems vadovauja;
-
pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
-
dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
-
atlieka kitas, tiesiogiai LSC direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat funkcijas, numatytas LSC nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
-
turėti ne mažiau 5 metus vadovaujamo darbo patirties;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
-
būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos tobulinimu;
-
sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
-
mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
-
privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
-
mokėti vieną iš Europos sąjungos užsienio kalbų (B2 lygis).