Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- padeda organizuoti Skyriaus vedėjui veiklą ir asmeniškai atsakyti už vedėjo pavestų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą;
-
registruoja Skyriaus sutartis, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą, galiojimo terminus;
-
išrašo sąskaitas - faktūras už suteiktas paslaugas, registruoja išrašytas sąskaitas - faktūras, kontroliuoja jų apmokėjimą, bei perduoda išrašytas sąskaitas - faktūras Skyriaus vedėjui;
-
priima ir registruoja gautas lėšas už teikiamas paslaugas;
-
spausdina ir Skyriaus raštus, pažymas, aktus, protokolus, nuostatus ir kitus dokumentus;
-
priima gaunamą korespondenciją, registruoja, išdalina vykdytojams;
-
išsiunčia raštus paštu, elektroniniu paštu, priima ir perduoda faksu;
-
tvarko, registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, dokumentus;
-
kopijuoja sporto paslaugų skyriaus dokumentus;
-
laiku sudaro darbo grafikus;
-
laiku ir teisingai pildo buhalterinius dokumentus;
-
Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriaus nustatyta tvarka atsiskaito už surinktas lėšas;
-
vykdo ir organizuoja viešuosius pirkimus;
-
dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo pavedimus.

 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
-
privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, išmanyti raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
-
būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam;
-
sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
-
mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, naudotis elektroniniu paštu, internetu.