Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoja šaudyklos veiklą ir asmeniškai atsako už šaudyklos pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
- vykdo sporto paslaugų tiekimą, informuoja lankytojus apie teikiamas paslaugas bei įkainius;
- prieš išduodamas ginklus asmenims, norintiems šaudyti šaudykloje, privalo instruktuoti asmenį apie ginklo naudojimo saugos reikalavimus, užpildo instruktažo žurnalą, kuriame turi būti nurodyta asmens apsilankymo šaudykloje data, laikas, vardas, pavardė, ginklų, su kuriais numatoma šaudyti, numeriai, šaudymo vadovo parašas, bei asmens, norinčio šaudyti, parašas;
- turi išduoti, kontroliuoti ir užtikrinti, kad šaudantieji asmenys naudotųsi nuo triukšmo apsaugančiomis ausinėmis ir apsauginiais akiniais ar apsauginiais akinių skydeliais;
- išduodami ginklai turi būti neužtaisyti;
- baigus šaudyti, patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas vamzdyje nebūtų likusių šaudmenų;
- kontroliuoti, kad į ginklų šaudyklą būtų grąžinti ginklai ir nepanaudoti šaudmenys;
- atsako už jam patikėtų ginklų saugojimą, apskaitą, kontrolę;
- negali palikti darbo vietos, išskyrus tuos atvejus, kai reikia suteikti pagalbą užkertant kelią teisėsaugos pažeidimams, medicinos pagalbą nukentėjusiems;
- pasibaigus užsiėmimams patikrina visas patalpas, uždaro langus, duris, išjungia visus elektros prietaisus ir apšvietimą;
- vykdo ginklų bei šaudmenų išdavimą, priėmimą, jų apskaitą, pildo reikiamus dokumentus;
- neišduoda ginklo ir šaudmenų asmenims, įtarus, kad šie yra neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
- nedelsiant praneša, Skriaus vedėjui, LSC vadovybei, policijos įstaigai apie ginklų, jų dalių, šaudmenų vagystę ar praradimą;
- sudaro sąlygas kontroliuojančių valstybės institucijų pareigūnams patekti į ginklų saugyklą, užklausus teikia jiems reikiamą informaciją apie ginklus ir šaudmenis;
- ginklininkas, įgaliotam šias funkcijas atlikti kitam atsakingam asmeniui perduodamas ginklinę, užpildo saugykloje laikomų ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalą, ginklinės raktus, kai:
-- Išeina atostogų, ilgalaikės komandiruotės ar stažuotės metu;
-- Ginklininkui sustabdžius įgaliojimus, ar dėl ginklininko veiksmų, panaudojant ginklą yra  atliekamas tarnybinis patikrinimas;
-- Kai ginklininkas atleidžiamas iš pareigų, perkeliamas į kitas pareigas, kuriose nereikia turėti teisės nešiotis ir naudoti ginklą.
- dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
- privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, išmanyti raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
- turėti  leidimą laikyti ir nešioti ginklus;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam;
- privalo išmanyti įmonės struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą;
- turi išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimus;
- privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, įmonės įstatais, LSC direktoriaus, šiais pareiginiais nuostatais;
- turėti sveikatos pažymėjimą, leidžiantį atlikti pareigas ir kuriam šias paslaugas atlikti nedraudžia Įstatymas;
- atsakingas už LSC ginklų bei šaudmenų tvarkymą bei apskaitą.