Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vykdo sporto įrenginių, katamaranų, katerių ir techninių įrengimų priežiūrą ir užtikrina saugų naudojimąsi jais;
-
organizuoja ir vykdo irklavimo trasos paruošimą sezonui, varžyboms ir treniruočių procesui. Koordinuoja darbą jų aptarnavimo metu;
-
laiku paruošia prieplaukas, startų tiltelius, apdovanojimo tiltelį, finišo bokštelį, irklavimo trasą;
-
stebi elektroninių prietaisų, sporto inventoriaus, techninių priemonių naudojimą pagal paskirtį sporto renginių ir treniruočių metu;
-
prieš varžybas praveda instruktažą kateristams ir valčių laikytojams;
-
išduoda ir po varžybų surenka visas reikalingas priemones;
-
užtikrina saugumą vandens akvatorijoje;
-
užtikrina visų reikalingų įrengimų darbą ir nepriekaištingą varžybų pravedimą pagal varžybų nuostatus;
-
sezonui pasibaigus, organizuoja ir vykdo tinkamą motorinių vandens transporto priemonių, valčių ir irklavimo trasos nuėmimą, sandėliavimą;
-
esant poreikiui, vairuoja LSC laivus;
-
vykdo ir organizuoja viešuosius pirkimus;
-
dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
-
privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, išmanyti raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
-
turi išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimus;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
-
būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
-
išmanyti Skyriaus Trakų sporto bazės teikiamas paslaugas, jų įkainius.