Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- užtikrina apgyvendinimui skirtų patalpų priežiūrą ir sanitarijos – higienos reikalavimų laikymąsi;
-
nustatyta tvarka organizuoja svečių ir sportininkų apgyvendinimą;
-
vykdo apgyvendinimo reikmėms reikalingų priemonių įsigijimą ir racionalų naudojimą;
-
organizuoja patalynės skalbimą ir, laikantis nustatytų reikalavimų, jos savalaikį pakeitimą;
-
ieško klientų laisvų kambarių užimtumui didinti;
-
vykdo apgyvendinimo paslaugų teikimo apskaitą bei nustatyta tvarka atsiskaito su buhalterija;
-
rūpinasi bendrabučio - svečių namų  materialinių vertybių ir turto racionaliu naudojimu bei apsauga;
-
atlieka kitus darbus, reikalingus apgyvendinimo paslaugų teikimui;
-
vykdo ir organizuoja viešuosius pirkimus;
-
pildo elektroniniu būdu Skyriaus darbuotojams darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą kiekvieną darbo dieną ir teikia Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriui;
-
pildo Skyriaus darbuotojų darbo grafikus konkrečiam mėnesiui bei praneša Skyriaus darbuotojams;
-
dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
-
privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, išmanyti raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
-
būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam;
-
išmanyti Sporto paslaugų skyriaus sporto bazės, esančios adresu Karaimų g. 73, Trakai, teikiamas paslaugas, jų įkainius;
-
išmanyti bendrabučio - svečių namų eksploatavimo taisykles, patalpų išdėstymą, jų įrengimą, gyvenamųjų kambarių klasifikaciją ir būklę, teikiamas paslaugas, jų kainas, svečių priėmimo ir apgyvendinimo tvarką;