Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoti LSC valgyklos veiklą ir asmeniškai atsakyti už pavestų uždavinių įgyvendinimą;
-
užtikrinti racionalaus meniu sudarymą ir laikantis maisto ruošimo technologinių reikalavimų, savalaikį maisto patiekalų gaminimą;
-
sudaryti valgiaraštį ir kainodarą, vykdyti valgyklos darbo apskaitą, bei nustatyta tvarka atsiskaityti finansų, teisės ir personalo valdymo skyriuje;
-
užsakant prekes, privalo numatyti prekių kiekį tam tikram laikotarpiui;
-
užtikrinti valgyklai priskirtų patalpų ir įrengimų tinkamą eksploataciją bei sanitarijos –higienos reikalavimų laikymąsi;
-
vykdyti reikiamų maisto produktų ir valgyklos darbui reikalingos įrangos pirkimus;
-
organizuoti atsiskaitymo su valgyklos lankytojais darbą;
-
vykdyti valgyklos kasos operacijas maitinant valgyklos lankytojus už grynus pinigus, pildyti kasos aparato žurnalą;
-
pasibaigus darbo dienai pinigus iš valgyklos kasos aparato išimti ir įnešti į kasą;
-
užtikrinti saugos reikalavimų, priešgaisrinės apsaugos ir elektrosaugos reikalavimų laikymąsi;
-
rūpintis valgyklos materialinių vertybių ir turto racionaliu naudojimu ir apsauga;
-
kontroliuoti valgyklos darbuotojų darbą;
-
pildo elektroniniu būdu valgyklos darbuotojams darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą kiekvieną darbo dieną ir teikia Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriui;
-
pildo valgyklos darbuotojų darbo grafikus konkrečiam mėnesiui bei praneša valgyklos darbuotojams;
-
sudaryti metinį valgyklos veiklos planą ir teikti LSC direktoriui tvirtinti;
-
dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
-
vykdyti kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo bei Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis  išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
-
privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
-
turėti sveikatos pažymėjimą, leidžiantį atlikti pareigas ir kuriam šias paslaugas atlikti nedraudžia Įstatymas;
-
turėti darbo įgūdžius viešojo maitinimo srityje;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
-
privalo periodiškai tikrinti sveikata ir išklausyti privalomos higienos kursus;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
-
būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
-
sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
-
mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, naudotis elektroniniu paštu, internetu.