Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vykdo apgyvendinimo paslaugų naudotojų paiešką;
-
sudaro sportininkų ir kitų apgyvendinimo paslaugų gavėjų gyvenimo grafikus;
-
užtikrina apgyvendinimui skirtų patalpų priežiūrą ir sanitarijos – higienos reikalavimų laikymąsi;
-
vykdo apgyvendinimo reikmėms reikalingų priemonių įsigijimą ir racionalų naudojimą;
-
atlieka patalynės apskaitą bei vykdo naujos įsigijimą, o senos nurašymą;
-
užtikrina savalaikį patalynės skalbimą laikantis nustatytų reikalavimų;
-
vykdo atsiskaitymų už suteiktas apgyvendinimo paslaugas, skolų kontrolę;
-
vykdo paslaugų teikimo apskaitą bei nustatyta tvarka atsiskaito su LSC Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriumi;
-
atlieka kitus darbus, reikalingus apgyvendinimo paslaugų vykdymui;
-
vykdo ilgalaikių paslaugų teikimo sutarčių sudarymą, jų vykdymo priežiūrą ir nutraukimą;
-
organizuoja LSC veiklai reikalingo materialaus ir nematerialaus turto, darbų ir paslaugų pirkimo viešuosius konkursus, sutarčių su tiekėjais sudarymą;
-
dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;
-
pildo elektroniniu būdu Skyriaus darbuotojams darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą kiekvieną darbo dieną ir teikia Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriui;
-
pildo Skyriaus darbuotojų darbo grafikus konkrečiam mėnesiui bei praneša Skyriaus darbuotojams;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
-
privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
-
turi žinoti bendrabučio svečių namų eksploatavimo taisykles;
-
turi žinoti bendrabučio svečių namų patalpų išdėstymą, jų įrengimą, gyvenamųjų kambarių klasifikaciją ir jų būklę;
-
turi žinoti teikiamas paslaugas bei jų kainas;
-
turi žinoti svečių priėmimo ir apgyvendinimo bendrabutyje – svečių namuose tvarką;
-
privalo išklausyti, žinoti ir laikytis saugos darbe, priešgaisrinės ir elektros saugos vykdymo reikalavimų;
-
turi išmanyti korektiško elgesio su svečiais taisykles;
 
turi žinoti klientų paieškos metodus.