Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- siekia Skyriui pavestų tikslo ir uždavinių įgyvendinimo;
-
ieško LSC infrastruktūros teikiamų paslaugų naudotojų;
-
rengia sutarčių projektus su LSC infrastruktūros teikiamų paslaugų naudotojais;
-
rengia LSC infrastruktūros panaudojimo grafikus;
-
atsako už informacijos apie LSC infrastruktūrą skelbimą LSC tinklalapyje;
-
prisideda rengiant LSC infrastruktūros kūrimo ar atnaujinimo investicinius projektus;
-
prisideda rengiant LSC infrastruktūros kūrimo ar atnaujinimo (modernizavimo, kapitalinio remonto ar kt.) bei inventoriaus įsigijimo viešuosius konkursus;
-
prisideda organizuojant ir kontroliuojant LSC infrastruktūros kūrimo ar atnaujinimo (modernizavimo, kapitalinio remonto ar kt.) darbus;
-
organizuoja ir asmeniškai atsako už Teniso kortų veiklą;
-
sudaro Teniso kortus aptarnaujančių LSC darbuotojų darbo grafikus;
-
užtikrina Teniso kortų teikiamų paslaugų naudojimą (teniso kortų užimtumą);
-
koordinuoja Teniso kortų elektroninės registravimo sistemos kūrimą ir jos funkcionavimą;
-
organizuoja Teniso kortų užimtumo grafikų sudarymą;
-
inicijuoja ir organizuoja Teniso kortų ir jame esančio inventoriaus atnaujinimą (esant poreikiui);
-
pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus LSC dokumentus;
-
teikia informaciją ir siūlymus dėl LSC infrastruktūros ir šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus būklės, naudojimo, remonto ir atnaujinimo (modernizavimo);
-
kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia LSC veiklos tikslams pasiekti;
-
teikia siūlymus dėl LSC veiklos tobulinimo;
-
pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
-
privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
-
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją bei pateikti išvadas;
-
mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;
-
gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
-
išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
-
turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
-
mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.