Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoja sporto infrastruktūros ir sporto inventoriaus panaudojimą Lietuvos sporto šakų federacijų sportininkų rengimui bei kūno kultūros ir sporto renginių organizavimui;
-
rengia sutarčių projektus dėl LSC valdomų sporto infrastruktūrų naudojimosi;
-
teikia informaciją Lietuvos sporto šakų federacijoms ir suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms su sporto infrastruktūra ir su šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus susijusiais klausimais;
-
pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus;
-
vykdo LSC valdomos sporto infrastruktūros ir šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus bei gyvenamosios paskirties infrastruktūros užimtumo priežiūrą;
-
rengia ir koreguoja LSC valdomos sporto infrastruktūros užimtumo grafikus;
-
teikia informaciją ir siūlymus dėl sporto infrastruktūros ir šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus būklės, naudojimo, remonto ir atnaujinimo (modernizavimo);
-
kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia LSC veiklos tikslams pasiekti;
-
teikia siūlymus dėl LSC veiklos tobulinimo;
-
pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
-
esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
-
gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
-
turėti darbo įgūdžius sporto paslaugų teikimo, sporto bazių (infrastruktūros) eksploatavimo srityse;
-
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo sričių teisės aktais;
-
mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
-
mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
-
būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
-
sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
-
mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, naudotis elektroniniu paštu, internetu;
-
mokėti vieną iš Europos sąjungos užsienio kalbų (B1 lygis).