Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- organizuoja sporto infrastruktūros ir sporto inventoriaus panaudojimą Lietuvos sporto šakų federacijų sportininkų rengimui bei aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų sporto renginių organizavimui bei kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais;
- rengia sutarčių projektus dėl LSC valdomų sporto infrastruktūrų naudojimosi;
- teikia informaciją Lietuvos sporto šakų federacijoms ir suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms su sporto infrastruktūra ir šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus bei gyvenamosios paskirties infrastruktūra susijusiais klausimais;
- pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, informacinius ir kitus dokumentus;
- vykdo LSC valdomos sporto infrastruktūros ir šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus bei gyvenamosios paskirties infrastruktūros užimtumo priežiūrą;
- nustato LSC teikiamų sporto paslaugų poreikį kitiems metams;
- rengia ir koreguoja LSC valdomos sporto infrastruktūros užimtumo grafikus;
- teikia informaciją ir siūlymus dėl sporto infrastruktūros ir šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus būklės, naudojimo, remonto ir atnaujinimo (modernizavimo);
- kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia LSC veiklos tikslams pasiekti;
- teikia siūlymus dėl LSC veiklos tobulinimo;
- pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- esant poreikiui pavaduoja Skyriaus vedėją;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, sporto studijų krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis);
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
- turėti 1 metų darbo patirtį sportininkų ugdymo srityje, sporto bazių (infrastruktūros) eksploatavimo srityse;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu;
- išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją bei pateikti išvadas;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
- mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.