Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vadovauja Departamentui, užtikrina jam pavestų funkcijų vykdymą;
- rengia Departamento veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus dėl Lietuvos sporto centro veiklos planavimo ir atsiskaitymo;
- užtikrina Lietuvos sporto centro teikiamų specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę;
- pagal Departamento kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
- teikia siūlymus dėl Departamento padalinių (skyrių) darbo organizavimo, šių skyrių darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, bei Lietuvos sporto centro veiklos tobulinimo;
- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos sporto centro vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Lietuvos sporto centro padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
- nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi;
- teisės aktų nustatyta tvarka vertina Departamento darbuotojų veiklą;
- pagal pavedimą dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms rengti;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- pagal kompetenciją vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius Lietuvos sporto centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (kodas G) išsilavinimą su sveikatos mokslų magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu;
- turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
- turėti ne mažesnę nei 5 metų profesinio darbo patirtį;
- mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių) B1 ar aukštesniu lygiu;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
- žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
- mokėti naudotis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, skaičiuokle (-ėmis), interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), dokumentų valdymo sistema (-omis), duomenų bazėmis; sudaryti ir elektroniniu parašu pasirašyti elektroninius ADOC dokumentus);
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.