Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- priima išankstinius svečių apgyvendinimo užsakymus, pasitinka svečius, įformina svečių atvykimą ir išvykimą, įvesdamas reikiamus duomenis į kompiuterinę bazę;
- informuoja apie maitinimo laiką ir vietą bei suteikia informaciją apie paslaugas, išskyrus konfidencialią;
- valgyklos vadovą informuoja apie maitinamų svečių skaičių;
- kambarines informuoja apie atvykstančių, gyvenančių ir išvykstančių svečių skaičių, kambarių tvarkymo laiką, svečių pageidavimus ir nusiskundimus;
- išvykstant svečiui, patikrina kambarį ir jame esantį inventorių, pastebėjus sugadintą inventorių, reikalauja, kad būtų atlyginta materialinė žala pagal LSC numatytus įkainius, informuoja Skyriaus vedėjo pavaduotoją ir skyriaus vedėją;
- apie trūkumus ar reikalingą smulkų remontą (santechnikos, elektros, staliaus darbų) dienos bėgyje praneša Skyriaus ūkvedžiui;
- užtikrina, kad svečiai laikytųsi priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų;
- esant būtinumui, skubiai iškviečia greitąją medicinos pagalbą, apsaugą, policiją ar avarines tarnybas;
- prižiūri aplinką, stebi patalpų temperatūrą, apšvietimą, neleidžia į gyvenamąsias patalpas pašalinių asmenų;
- registruoja svečius, jų nakvynių skaičių ir kas mėnesį informaciją pateikia finansų skyriui;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimus;
- atlieka kitas, tiesiogiai LSC direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat funkcijas, numatytas LSC nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- darbe būti pareigingam, sąžiningam, iniciatyviam, tvarkingam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
- mokėti lietuvių valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbų (B1);
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
- išmanyti bendrabučio eksploatavimo taisykles, patalpų išdėstymą, svečių priėmimo ir apgyvendinimo tvarką, korektiško elgesio su svečiais ir kolegomis taisykles.