Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vadovauja Departamentui, užtikrina jam pavestų funkcijų vykdymą;
- rengia ir/ar vertina aukšto meistriškumo sportininkų medicininio ištyrimo protokolus;
- sudaro ir/ar vertina aukšto meistriškumo sportininkų medicininio aptarnavimo mokomųjų treniruočių stovyklų ir varžybų metu programas;
- rengia Departamento veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus dėl Lietuvos sporto centro veiklos planavimo ir atsiskaitymo;
- užtikrina Lietuvos sporto centro teikiamų specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę;
- pagal Departamento kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
- teikia siūlymus dėl Departamento padalinių (skyrių) darbo organizavimo, šių skyrių darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, bei Lietuvos sporto centro veiklos tobulinimo;
- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos sporto centro vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Lietuvos sporto centro padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
- nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi;
- teisės aktų nustatyta tvarka vertina Departamento darbuotojų veiklą;
- pagal pavedimą dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms rengti;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- pagal kompetenciją vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius Lietuvos sporto centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (kodas G), medicinos studijų krypties (kodas G01) išsilavinimą ir sporto medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją su sveikatos mokslų magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu;
- turėti ne mažesnę nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
- turėti ne mažesnę nei 5 metų profesinio darbo patirtį;
- mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos Sąjungos kalbų B1 ar aukštesniu lygiu;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
- išmanyti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo principus;
- mokėti organizuoti aukšto meistriškumo sportininkų medicininį aptarnavimą;
- gebėti interpretuoti sportininkų medicininių tyrimų duomenis;
- žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
- mokėti naudotis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, skaičiuokle (-ėmis), interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), dokumentų valdymo sistema (-omis), duomenų bazėmis, sudaryti ir elektroniniu parašu pasirašyti elektroninius ADOC dokumentus);
- gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.