Trakai sports base

Trakai sports base

Trakai Sports Base

Address: Karaimų street. 73, LT-21104 Trakai

Phone: +370 528 55 321

E-mail: trakai@lscentras.lt