Druskininkų sporto paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- siekia Skyriui pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
- rengia sutarčių projektus su LSC Druskininkų Skyriaus paslaugų teikėjais;
- inicijuoja ir pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus;
- prisideda organizuojant ir kontroliuojant LSC infrastruktūros kūrimo ar atnaujinimo (modernizavimo, kapitalinio remonto ar kt.) darbus;
- organizuoja Skyriaus darbuotojų grafikų sudarymą;
- pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus LSC dokumentus;
- teikia informaciją ir siūlymus dėl LSC infrastruktūros ir šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus būklės, naudojimo, remonto ir atnaujinimo (modernizavimo);
- kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia LSC veiklos tikslams pasiekti;
- teikia Skyriaus darbuotojų priėmimo ir atleidimo dokumentus LSC finansų, teisės ir personalo valdymo skyriui;
- pildo elektroniniu būdu Skyriaus darbuotojams darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą kiekvieną darbo dieną ir teikia Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriui;
- pildo Skyriaus darbuotojų darbo grafikus konkrečiam mėnesiui bei praneša Skyriaus darbuotojams;
- vykdo Skyriaus darbuotojų instruktavimus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis;
- organizuoja Skyriaus darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
- organizuoja potencialiai pavojingų įrenginių registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro tvarkymo įstaigoje;
- teikia siūlymus dėl LSC veiklos tobulinimo;
- sudaro LSC sporto bazės darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus,
- rengia LSC darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos  norminius teisės aktus arba organizuoti jų parengimą;
- darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą LSC;
- dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų aplinkybes ir priežastis, registruoja LSC įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe;
- informuoja LSC vadovybę ir darbuotojus apie pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai ir prevencines priemones, kurių reikia imtis;
- pavedus LSC vadovybei, atstovauja LSC kitose institucijose;
- esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
- dalyvauja ruošiant LSC taisykles, tvarkas ir kitus su veikla susijusius dokumentus;
- vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
- atlieka kitas, tiesiogiai LSC direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat funkcijas numatytas LSC nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- privalo gerai mokėti valstybinę kalbą;
- išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir raštvedybos taisykles;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
- mokėti bent vieną iš oficialiųjų (be lietuvių) Europos sąjungos kalbų B1 ar aukštesniu lygiu.